Epistrofi Publications

Shopping Cart
You have no items in your shopping cart.
 
QR CODE

 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
SOCIAL MEDIA

 

 
 

Πολιτική Απορρήτου

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION

 

Προσωπικά Δεδομένα
Τά προσωπικά δεδομένα τῶν Πελατῶν συλλέγονται καί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικά γιά τήν ἐκτέλεση καί ἀπόδειξη τῶν παραγγελιῶν, τήν παροχή ἐξατομικευμένων ὑπηρεσιῶν καί τήν ἐξαγωγή στατιστικῶν στοιχείων, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Ν.2472/97, ὅπως ἑκάστοτε ἰσχύει, καί τίς ἀποφάσεις τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα. Ὁ Πελάτης ἔχει δικαίωμα πρόσβασης σέ κάθε στοιχεῖο πού ἔχει δώσει στήν Ἱερά Μητρόπολη Αργολίδος (ἄρθρο 12 Ν. 2472/97) καί νά προβάλλει ὁποτεδήποτε ἀντιρρήσεις γιά τήν ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων πού τόν ἀφοροῦν (δικαίωμα ἀντίρρησης ἄρθρο 13 Ν. 2472/97). Τά δεδομένα αὐτά δέν διαβιβάζονται σέ τρίτους μέ ἐξαίρεση τίς συνεργαζόμενες μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Αργολίδος ἐπιχειρήσεις πρός ὁλοκλήρωση καί ἐκτέλεση τῆς ἀγορᾶς καί παράδοσης τοῦ προϊόντος (Τράπεζες, μεταφορεῖς κλπ). Ὁ Πελάτης ἀναγνωρίζει ὅτι, προβαίνοντας στήν παραγγελία βιβλίων, παρέχει τή ρητή συναίνεσή του γιά τήν ἀποθήκευση καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Αργολίδος γιά τούς ἀνωτέρω σκοπούς.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αργολίδος δικαιοῦται, χωρίς δική της εὐθύνη, νά ἀποκαλύψει ὁποιαδήποτε στοιχεῖα ἤ/ καί πληροφορίες τοῦ Πελάτη στίς ἀρχές ἐπιβολῆς τοῦ νόμου, σέ κρατικούς λειτουργούς ἤ/ καί σέ τρίτους, ἐφόσον θεωρεῖ ὅτι εἶναι εὔλογα ἀπαραίτητο ἤ κατάλληλο γιά τή ἐπιβολή ἤ/ καί γιά τή διαπίστωση τῆς συμμόρφωσης πρός ὁποιοδήποτε τμῆμα τῆς παρούσας Σύμβασης.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αργολίδος δύναται νά ἐνημερώσει τόν Πελάτη ὅσον ἀφορᾶ τήν παραγγελία του, ἀποστέλλοντας μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ἤ μέ ἐπιστολή μέσω συμβατικοῦ ταχυδρομείου στή διεύθυνση ἐπικοινωνίας του.
Γιά τυχόν ἐρωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ὡς καί ἄσκηση τοῦ δικαιώματος ἀντίρρησης γιά τήν ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων εἶναι δυνατή ἡ ἐπικοινωνία στό τήλ. 27520-26362, ἤ στό [email protected]
 

Πρός προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν Πελατῶν γιά ἀγορές μέ πιστωτική κάρτα ἡ ἐπικοινωνία μεταφέρεται ἀπευθείας σέ ἀσφαλῆ διακομιστῆ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος μέ κρυπτογράφηση 128bit., χωρίς νά γνωστοποιοῦνται ἤ νά ἀποθηκεύονται στήν Ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης

 

COOKIES
Ὅπως οἱ περισσότερες ἰστοσελίδες στό διαδίκτυο, ἔτσι καί στήν παροῦσα Ἰστοσελίδα χρησιμοποιοῦνται cookies προκειμένου νά ἀναγνωρίζεται ὁ χρήστης καί νά τοῦ προσφέρονται ἐξατομικευμένες ὑπηρεσίες. Τά cookies εἶναι μικρά ἀρχεῖα κειμένου πού ἀποθηκεύονται στό σκληρό δίσκο κάθε ἐπισκέπτη / χρήστη καί δέν λαμβάνουν γνώση ὁποιουδήποτε ἐγγράφου ἤ ἀρχείου ἀπό τόν ὑπολογιστή του. Ὁ ἐπισκέπτης / χρήστης τῆς Ἰστοσελίδας μπορεῖ νά ρυθμίσει τόν διακομιστῆ τοῦ κατά τέτοιο τρόπο ὥστε εἴτε νά τόν προειδοποιεῖ γιά τή χρήση τῶν cookies εἴτε νά μήν ἐπιτρέπει τήν ἀποδοχή τῆς χρήσης cookies σέ καμία περίπτωση. Σέ περίπτωση πού ὁ ἐπισκέπτης / χρήστης τῶν συγκεκριμένων ὑπηρεσιῶν καί σελίδων δέν ἐπιθυμεῖ τήν χρήση cookies γιά τήν ἀναγνώρισή του δέν μπορεῖ νά ἔχει περαιτέρω πρόσβαση στίς ὑπηρεσίες αὐτές.

 

-------------------------------

 

Personal data

The client’s personal data are collected and used exclusively for the execution and evidence of orders, the provision of customized services and the export of statistics, in accordance with the provisions of law Ν. 2472/97, as in force, and the decisions of the Authority for the protection of personal data. The client has the right to access any element he has given to the Metropolis of Argolis (article 12 Ν. 2472/97). These data cannot be transferred to third parties with the exception of the collaborative enterprises with the Metropolis of Argolis in order to complete and carry out the purchase and delivery of the product (banks, couriers etc.)

The client is aware of, by ordering books; he/she provides the explicit consent for storing and personal data processing by the Metropolis of Argolis for the abovementioned purposes.

The Metropolis of Argolis has the right, without any responsibility, to reveal elements or/and data of clients to the law enforcement authorities, civil servants or/ and third parties, insomuch the Metropolis of Argolis considers it reasonably necessary or appropriate for the enforcement of compliance or/and conformity assessment to any part of the present agreement.

The Metropolis of Argolis can inform the client on his/her order, sending an e-mail, calling or mailing a letter to his address.

For any questions, observations, comments as well as the right to object to the data processing please call 2752026362 or send an e-mail to [email protected].

 

Cookies

As most of the websites on the net, the present website uses cookies so as the user to be recognized and offered customized services. The cookies are small text files, installed at the users/visitors hard disks and cannot acknowledge any document or file on his/her personal computer. The website visitor/user can adjust the server in ways that he/she will be informed of the cookies’ use or to reject the use of cookies in any case. In the event the visitor of certain services and web pages does not wish to use cookies for his recognition, he cannot have further access to these services.